Chint | Chint Việt Nam - Chint NJR2 - Khởi Động Mềm Chint

Chint | Chint Việt Nam - Chint NJR2 - Khởi Động Mềm Chint

KHỞI ĐỘNG MỀM CHINT - CHO ĐỘNG CƠ 7,5 - 315KW
Động cơ (KW) Dòng định mức (A)
7.5KW/11KW 15A/22A CHINT NJR2-7.5D/11D
15KW/18.5KW 29A/36A CHINT NJR2-15D/18.5D
22KW/30KW 42A/57D CHINT NJR2-22D/30D
37KW 70A CHINT NJR2-37D
45KW 84A CHINT NJR2-45D
55KW 103A CHINT NJR2-55D
75KW 140A CHINT NJR2-75D
90KW 167A CHINT NJR2-90D
110KW 207A CHINT NJR2-110D
132KW 248A CHINT NJR2-132D
160KW/185KW 300A/349A CHINT NJR2-160D/185D
220KW 404A CHINT NJR2-220D
250KW 459A CHINT NJR2-250D
280KW 514A CHINT NJR2-280D
315KW 579A CHINT NJR2-315D

Viết bình luận