Chint Việt Nam - Át Chống Giật - Chint NXBLE

Dòng định mức: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A
Dòng rò: 30mA (dòng rò khác liên hệ với chúng tôi)
Số cực: 1P+N, 230V 50/60Hz
Dòng cắt Icu=Ics: 6KA
Bảo hành: 12 tháng

Viết bình luận