Chint Việt Nam - Contactor Chint NXC,NXC-06, NXC-09, NXC- 12, NXC-16, NXC-18, NXC-22

Chint Việt Nam - Contactor Chint NXC,NXC-06 (2,2KW - 6A), NXC-09 (4KW-9A), NXC- 12 (5,5KW-12A), NXC-16 (7,5KW-16A), NXC-18 (7,5KW-18A), NXC-22 (11KW-22A)
 
 

 

Viết bình luận